இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம்

Blood group Identification camp on 26 -10-3021

       Along with the patronage of Hosur Government Hospital Conducted a blood group Identification camp for students on 26 -10-3021.

Dr .Mahesh who is the incharge of Hosur Government Hospital blood Bank presidential over the function and delivered presidential address. Lab technicians Mr Kaveri, Mr Vishnu, Mr loganathan were present. Over 200 students participated and  were benefited.

Ragging Awareness Meeting on 28-09-2021

        The NSS and YRC together conducted an awareness metting on Ragging in the college premise on 28/09/2021.

     Mr.Monohar the sub Inspectors of Mathigiri, Mr.Ramesh and Mr,Savithri the Sub Inspector of all women police station graced the awareness programme.

     In the meeting, Mr. Manohar talked about the ruler, laws and punishment for ragging among the students.

     Mrs. Savithri addressed the students by explaining the practical problems of ragging, infatuation, opposite gender attention of teenages and the ways of to overcome all these problems. She also created an awareness about Posco Act by explaining it in detail. She even talked about how to join in the police department, by giving her own life experience.

     The Principal of GASC, Dr. Manimegalai Jayapal Welcomed the gathering and NSS co-ordinator Dr. T. Saraswathi delivered the role of thanks. Dr. K. Venkatesan, the Head of Tamil Department hosted the meeting

Youth Red Cross celebrated WOMEN’S DAY CELEBRATION 2020 on 12-03-2020

இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம் 12-03-2020 அன்று பெண்கள் தினக் கொண்டாட்டம் 2020 ஐ கொண்டாடியது

Our Students are participated in YOUTH CULTURAL FIESTA 2020 conducted by Youth Red Cross, Periyar University, Salem.

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக இளைஞர் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தால் நடத்தப்படும் YOUTH CULTURAL FIESTA 2020 இல் எங்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.